1. ประกาศ คุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน และขั้นตอนการดำเนินการ
  2. กำหนดเวลาการยื่นเอกสารและหลักฐานเพื่อขอรับการประเมินสมรรถนะอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  3. คำแนะนำการจัดทำเอกสารและเตรียมหลักฐานเพื่อขอรับการประเมินสมรรถนะอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  4. ภาคผนวก